Studija o proceni uticaja

Studija o proceni uticaja vetroelektrane „Plandište 1“ na životnu sredinu izrađena je na osnovu rešenja Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Autonomna Pokrajina Vojvodine. Ovim rešenjem definisan je obim i sadržaj studije, odnosno potreba da se procena uradi u skladu sa Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05).

Studija je urađena od strane privrednog društva „Dekonta“ doo, Beograd, sa osnovnim ciljem da se analizira problematika uticaja planiranog Projekta na životnu sredinu.

 

Izradi Studije prethodila je analiza zatečenog stanja na lokaciji, uz poštovanje zakonske regulative i propisane tehničke dokumentacije. U tom cilju izvršen je monitoring faune ptica i slepih miševa u trajanju od godinu dana.

 

Rešenjem o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, od dana 13.06.2012. godine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je potvrdio da je Studija izrađena prema utvrđenim normativima koji su propisani Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04).